شرکت انيس وال
 
تنها توليد کننده رولسنگ در خاورميانه
تنها توليد کننده و مخترع سنگ خميري هيسنگ در جهان